Tianwang Buxin Dan (The heavenly king’s tonic pills )

Composition: Shengdihuang; Renshen; Xuanshen; Wuweizi; Jiegeng; Tianmendong; Maimendong; Suanzaoren; Danshen; Fuling; Yuanzhi; Danggui; Baiziren.

Function: Replenish yin and nourish blood, tonify the heart and soothe the mind.

Indication: Insomnia, easy to weak up, anxiety, irritability, palpitationnight sweating, poor memory and dream disturbed sleep.